W.V. Samen – Jaarvergadering 2015

Op 22 januari jl. heeft de vereniging haar jaarvergadering gehouden. Voorzitter Anneke Koomen opent met een woord van welkom aan de 89 leden in ’t Fortuin. De notulen van 23 jan. 2014 worden goedgekeurd en het jaarverslag vastgesteld onder dankzegging van de voorzitter. Na een toelichting op het financieel verslag zijn er geen vragen en wordt penning-meester Annie van Ophem bedankt voor haar werkzaamheden en kan zij de boeken afsluiten met goedkeuring van de kascommissie. Van de Gemeenschapsveiling was er het bedrag van € 550,00. Het jaarprogramma wordt bekendgemaakt en zal in februari worden uitgereikt aan de leden. Vera Bot heeft zich beschikbaar gesteld en neemt per 2015 zitting in het bestuur. Dit jaar zijn er 6 jubilarissen: Bets Korver-Haakman 50 jaar lid, Tiny Dudink-Snip 40 jaar en Ria Kappelhof-Swart, Mary Rinkel-van Ophem, Nel Otten-v.d.Gulik en Wilma Verlaat-Appelman allen 25 jaar. Zij worden gehuldigd en toegesproken door de voorzitter en er zijn bloemen voor de dames. Tijdens de rondvraag zijn er bedankjes van een aantal leden voor kaartjes en bloemen bij ziekte of huwelijksfeesten en sluit de voorzitter de vergadering. Na de pauze wordt er gekiend en gaat de opbrengst hiervan naar Auxilia-Brasili-ja. Hiertoe komt Kees Ooijevaar vertellen hoe deze stichting kleinschalige projecten ondersteunt. Momenteel helpen zij de stichting AMIGOS COLOMBIANOS met als doel om straatmeisjes aldaar een toekomst te bieden en te helpen bij het bouwen aan een menswaardig bestaan. Deze meisjes hebben op jonge leeftijd al te maken met misbruik, mishandeling, armoede, drugsgebruik en raken dikwijls al zeer jong zwanger. Geen gemakkelijke opgave in een macho mannencultuur. Met een gericht programma voor de meisjes en samenwerking met gemeenten, zodat ook meisjes rechten krijgen, hebben zij al de nodige vooruitgang geboekt. Wij als vereniging dragen daar graag ons steentje aan bij met een bedrag van € 775,00. Voorzitter bedankt alle aanwezigen en wenst een ieder wel thuis. De volgende bijeenkomst is op 19 februari in de Schoof. Het bestuur.